Ważną częścią prowadzenia działalności gospodarnej jest minimalizacja ryzyka. Przydatnym narzędziem, dzięki któremu można pozyskać obraz potencjalnego partnera, jest wywiad gospodarczy. Co ważne, jego celem nie jest tylko sprawdzenie informacji dotyczącej działalności gospodarczej, ale także śledzenie trendów biznesowych czy branżowych.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy jest to szereg działań opierających się na: poszukiwaniu, przetwarzaniu oraz rozpowszechnianiu informacji. Dane zebrane tym narzędziem potrzebne są wielu podmiotom gospodarczym, co ważne muszą one zostać zgromadzone zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującym prawem. Mówiąc prosto, są to wszystkie informacje, które mogą mieć jakąkolwiek wartość strategiczną dla firmy. Wywiadem gospodarczym zajmuje się wywiadownie gospodarcze, firmy detektywistyczne i windykacyjne. Główną trudnością dla tychże instytucji jest właściwa weryfikacja oraz uwierzytelnienie informacji czy też umiejętność zastosowania ich z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Istotną częścią działania z zakresu wywiadu biznesowego jest analiza. Wszelkie dane zgromadzone i przeanalizowane przez wywiad gospodarczy muszą być aktualne. Przekazuje się je kierownikom, aby oni mogli wdrążyć najlepsze dla firmy działania.

Firmy chętnie korzystają z możliwości przeprowadzenia wywiadu. W ten sposób chcą uzyskać przewagę nad konkurencją, jak i zniwelować ryzyko współpracy gospodarczej. Oprócz tego narzędzie to umożliwia im podjęcie prawidłowych decyzji w celu odzyskania należności, jak i uniknięcie ewentualnych strat. Wywiad gospodarczy jest też pomocny do tego, aby zlokalizować zagrożenia i ocenić ryzyko. Dzięki niemu można skutecznie wykorzystać informacje na temat zewnętrznego otoczenia, jak i zrozumieć wszelkie czynniki kreujące to otoczenie. Wywiad okazuje się ten pomocny w prognozowaniu, planowaniu i przygotowywaniu strategii firmy.

Na czym dokładnie polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy skupia się na uzyskiwaniu informacji o przedsiębiorstwie. Nie chodzi tutaj jedynie o dane finansowe, ale również kadrowe czy prawne. Wszelkie te dane pozwalają na ocenienie ryzyka wynikającego z rozpoczęcia współpracy z danym podmiotem. Wbrew pozorom na wywiad gospodarczy nie decydują się tylko przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z innymi firmami. Aktualnie wywiad gospodarczy jest też ważny dla państw. Często kraje decyduję się na tak zwane szpiegostwo gospodarcze. Wywiad pozwala ochronić przedsiębiorcę przed nieterminowymi płatnościami, które są ogromnym utrudnieniem dla rozwijających się firm.

Jak przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Przedsiębiorcy, którzy zdają sobie sprawę z wielu problemów natury finansowej i chcą skorzystać z takiej możliwości, muszą wiedzieć, że na rynku funkcjonują podmioty, które mogą sprawdzić każdą firmę. Zazwyczaj wywiadem gospodarczym zajmują się profesjonalne agencje detektywistyczne. Ponadto, niektóre z nich specjalizują się tylko i wyłącznie w pracy na rzecz podmiotów gospodarczych. Oczywiście zdecydowanie się na taką usługę agencji nie jest wcale łatwym rozwiązaniem, aczkolwiek niezwykle skutecznym. Firmy mające ograniczone środki finansowe mogą spróbować najpierw sprawdzić bazy, zawierające informacje o zobowiązaniach dłużników. Taką bazą jest KRD (Krajowy Rejestr Długów) czy BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). Oczywiście nieraz sprawdzenie tak możliwego kontrahenta okazuje się niewystarczające, aby zmniejszyć ryzyko, warto wówczas skorzystać z wywiadu gospodarczego prowadzonego przez profesjonalnego detektywa.

Rodzaje wywiadu gospodarczego

Można wymienić dwa najważniejsze rodzaje wywiadu gospodarczego. Pierwszym z nich jest wywiad wszechstronny, a drugi ukierunkowany. Jeśli chodzi o wywiad wszechstronny, jak sama nazwa mówi, zajmuje się on stałym i całościowym monitoringiem sytuacji przedsiębiorstwa. Sprawdza on kondycję konkurencji, a następnie w razie konieczności powiadamia o możliwym zagrożeniu. Wywiad ukierunkowany skupia się na pewnym celu określonym w czasie oraz przestrzeni. Wywiad gospodarczy można również podzielić, biorąc pod uwagę sposób uzyskania danych i ich rodzaj, na wywiad biały i czarny. Wywiad biały opiera się na gromadzeniu danych w sposób jawny. Nie zyskuje on więc informacji objętych klauzulą albo w inny sposób zabezpieczonych.

Jeśli chodzi o ten czarny, jego celem jest uzyskanie informacji chronionych prawnie czy fizycznie. W tym zadaniu używa się często metod nielegalnych oraz niejawnych, które mogą nosić znamiona przestępstwa. Agencje detektywistyczne zajmują się jedynie białym wywiadem, a więc działają w zgodzie z etyką oraz prawem. Co ważne, można także spotkać różne odmiany tego pojęcia. Wywiad konkurencyjny opiera się na szukaniu, analizie i przekazaniu informacji na temat konkurencyjnego przedsiębiorstwa (działalność na rynku, klienci, produkty, strategie).

Wywiad gospodarczy- etapy

Z czego składa się dobrze przeprowadzony wywiad gospodarczy? Pierwszą jego częścią jest określenie celu takiego działania, sposobu uzyskania cennych informacji i kontroli skuteczności jednostek odpowiadających za realizację działań. Potem należy uzyskać potrzebne dane i uporządkować je w bazach. Najważniejszą częścią każdego wywiadu gospodarczego jest analiza. Podczas niej informacje są przekształcane we wnioski i rekomendacje dla firmy. Na koniec przygotowywane są raporty odpowiednie dla indywidualnych potrzeb i wymagań. Dane udostępniane są odbiorcom.

Skąd czerpie się dane do wywiadu gospodarczego?

Korzysta się jedynie z jawnych i ogólnodostępnych źródeł, takich jak:

 • telefoniczne ankiety przeprowadzane wśród badanych podmiotów,
 • rejestry sądowe oraz urzędowe (CEIDG, rejestr REGON, KRS),
 • informacje znalezione na stronach internetowych,
 • oficjalne raporty oraz sprawozdania finansowe udostępniane przez firmy.

Wywiad gospodarczy- najczęstsze czynności podejmowane w jego zakresie

 • sprawdzenie danych znajdujących się w rejestrach gospodarczych,
 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego oraz wypłacalności,
 • ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego, a także ogólnej opinii na rynku,
 • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności,
 • zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach,
 • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej,
 • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań,
 • pozyskanie danych z Rejestru Zastawów,
 • ustalenie, czy osoby zarządzające firmą nie znajdują się na tzw. liście sankcyjnej, zawierającej listę osób podejrzewanych m.in. o popełnienie przestępstw gospodarczych, pranie brudnych pieniędzy albo wspieranie terroryzmu,
 • zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników i jej konkurencji,
 • ustalenie powiązań kapitałowych firmy, czyli sprawdzenia czy istnieją jakieś spółki zależne,
 • sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe tudzież egzekucyjne,
 • weryfikacja tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej.

Raport, czyli najważniejszy punkt wywiadu gospodarczego

Rezultatem przeprowadzanego przez detektywa raportu wywiadowczego jest raport, jaki dostaje firma na sam koniec jego działania. Uwzględnia on wszelkie zebrane podczas śledztwa informacje dotyczące sytuacji prawnej, ekonomicznej i kadrowej przedsiębiorstwa. Za pomocą uzyskanego dokumentu można określić rzetelność danego podmiotu biznesowego. Co za tym idzie, pozwala to na ograniczenie ryzyka i ewentualnych możliwych strat. Firma ma szansę współpracować jedynie z pewnymi i wiarygodnymi kontrahentami, którzy co ważne, będą w pełni wypłacalni.

Czy warto sprawdzać kontrahentów?

Za pomocą wywiadu gospodarczego można łatwiej podjąć decyzję dotyczącą tego, czy warto rozpocząć współpracę z danym przedsiębiorstwem. Warto posiadać chociażby podstawowe informacje o kontrahencie, które pomogą przy ewentualnych problemach ze współpracą z nim, ale także pozwolą na ochronę firmy przed stratami, poprzez rezygnację ze współpracy z nieuczciwymi i niewypłacalnymi firmami.