Decyzja p zawarciu związku małżeńskiego powinna być gruntownie przemyślana a związek powinien przetrwać do końca życia małżonków. To jest ideał do którego powinno się dążyć, jednakże nie zawsze jest tak kolorowo a praktyka życiowa nie pokrywa się z piękną teorią. 

Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa? 

  Po tym jak o stwierdzenie nieważności małżeństwa wystąpił i otrzymał je prominentny działacz partii rządzącej, temat stał się niezwykle głośny. Staż małżeński nie ma większego znaczenia pod względem procesowym, również małżonkowie którzy mają potomstwo mogą starać się skutecznie o unieważnienie. Najpełniej można określić pracę adwokatów kościelnych jako tych którzy badają czy małżeństwo kościelne zaistniało czy też nie, dlatego też trudno mówić o anulacji bądź o rozwodzie kościelnym, jeżeli okaże się, że dany związek przed Bogiem i majestatem Kościoła Katolickiego nie został zawarty. W mowie potocznej jednak często pada termin anulacja, rozwód kościelny. Chcąc być poprawnym językowo należy użyć zwrotu stwierdzenie bądź też orzeczenie nieważności  małżeństwa, gdyż te terminy najpełniej wyrażają daną sytuację prawną. 

Co bada sąd kościelny, w jaki sposób przebiega procedura unieważnienia związku małżeńskiego? 

Pierwszym krokiem jest wniesienie skargi powodowej, przez jednąś ze stron. Bywa, że skargę wnoszą oboje małżonkowie. W skardze wymienia się przyczyny, które mogą spowodować, że małżeństwo można uznać za zawarte niezgodnie z prawem. Można wymienić kategorie podstaw, będą to:

  • zrywające przeszkody małżeńskie, m.in. przeszkoda wieku, przeszkód tych jest dwanaście, rzadko występują w procesie, gdyż są weryfikowane już w chwili przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego, są to przeszkody: wieku, niezdolność płciowa czyli impotencja, przeszkoda węzła małżeńskiego, problem związany z zawarciem małżeństwa z osobami nieochrzczonymi możliwy do obejścia dzięki dyspensie, przeszkoda święceń oraz przeszkoda ślubów zakonnych, przeszkoda uprowadzenia, czyli gdyby ktoś porwał i zmusił do zamążpójścia, chyba, że po wyzwoleniu osoba którą zmuszono do ślubu zadecyduje, że chce być w związku, wtedy prawo kanoniczne mówi, że małżeństwo się uważnia, przeszkoda występku, czyli małżonkobójstwo, przeszkody relacyjne, czyli pokrewieństwa w linii prostej każda, do IV stopnia w linii bocznej, powinowactwo, przeszkoda przyzwoitości publicznej, przeszkoda pokrewieństwa prawnego, czyli brak możliwości małżeństwa z adopcyjną córką/adopcyjnym synem  ;
  • wady zgody małżeńskiej, gdzie jedna bądź dwie strony nie chcą ślubu w Kościele Katolickim, bądź też nie chcą go w formie w jakiej KK tego wymaga np. nie chcą posiadać potomstwa bądź też nie chce tego jedna ze stron, najczęściej podawany jest w tym miejscu kanon mówiący, że dany partner bądź partnerka nie jest w stanie z powodów psychicznych udźwignąć ciężarów małżeńskich, biegli kościelni w tym aspekcie pełnią nieocenioną pomoc, do tej grupy wchodzi brak minimum poznania małżeńskiego, czyli gdy osoby się nie znają, np. po tygodniu znajomości się pobierają, kolejną przeszkodą jest podstęp przy zawieraniu małżeństwa, czyli umyślne wprowadzenie w błąd, ponadto symulacja zgody, zawieranie małżeństwa pod warunkiem, ponadto przyjaźń i bojaźń;
  • przeszkody zgody kanonicznej, czyli związane z formą zawarcia związku małżeńskiego, czy wszystko było zgodnie z prawidłami Kościoła Katolickiego, liturgią itd.;

Najczęściej jako argument podawany jest fakt niezdolności natury psychicznej do zawarcia związku małżeńskiego. 

Czy można się rozwieść kanonicznie dwukrotnie bądź trzykrotnie? 

Można rozwieść się kanonicznie wielokrotnie, każdy proces jest inny. Najczęściej osoby które przychodzą do adwokata kościelnego to kobiety które były poniżane przez partnera, upokarzane, bite oraz mężczyźni, którzy zostali oszukani przez partnerki. W świetle zaistniałej sytuacji, każdy powinien mieć szansę na rozpoczęcie nowego życia na łonie Kościoła Katolickiego. 

Czym jest wstępna konsultacja prawna? 

Wstępna konsultacja prawna pozwala wybadać, czy dana osoba ma szansę na uzyskanie unieważnienia związku małżeńskiego. Przeprowadzona we właściwy, analityczny sposób rozmowa z prawnikiem, pozwala określić czy warto podjąć się tej sprawy, czy jest szansa na uzyskanie pożądanego rozstrzygnięcia. Najczęściej rozmowa ta jest całkowicie nieodpłatna, każdy może przyjść i uzyskać odpowiedź na swoje wątpliwości związane z prawnym unieważnieniem. Dobry, wiarygodny adwokat kościelny zawsze będzie otwarty na taką rozmowę, która pozwoli albo pozbyć się złudzeń albo też da nadzieję na pożądane rozstrzygnięcie. W innym razie tzn. bez wstępnej konsultacji prawnej, dana osoba mogłaby żyć niepotrzebnymi złudzeniami. Adwokat kościelny jest w trakcie tego spotkania szczery, gdyż najważniejsze jest dobro osobny, która udaje się do niego, która obdarzyła go zaufaniem. 

Jak długo trwa proces kościelny w trybie zwykłym? 

Proces o unieważnienia związku małżeńskiego w trybie zwykłym trwa około 2 lat. W procesie tym zeznają małżonkowie oraz świadkowie, powoływany jest również biegły. Świadkowie mają wydane świadectwo kwalifikacyjne, są oni weryfikowani przez proboszczów parafii do których należą. Świadectwo związane z kwestiami prawdomówności przesyłane jest bezpośrednio do sądu. Uwidoczniony jest trend zwyżkowy, coraz więcej klientów udaje się do prawników z prośbą o unieważnienie związku małżeńskiego. Średnio w Polsce jest ok. 4000 spraw rokrocznie rozpatrywanych o unieważnienie ważności małżeństwa, mamy 41 sądów kościelnych. Polacy są coraz bardziej świadomi, media pełnią funkcję informacyjną oraz budują pozytywny obraz procesów o unieważnienie zawarcia związków małżeńskich. 

Czym się różni rola adwokata kościelnego od prawnika w procesie cywilnym/świeckim? 

Adwokat kościelny jest specjalistą od prawa kanonicznego, niczym anioł stróż który przeprowadza po jego zawiłościach. Adwokat świecki bądź też radca prawny nie jest prawnikiem kościelnym. Warto uważać, gdyż wielu radców prawnych podaje się za adwokatów kościelnych, jednakże nimi nie są. Warunki, które należy spełnić, żeby zostać adwokatem kościelnym to ukończone studia z zakresu prawa kanonicznego, ponadto dyplom licencjata kościelnego. 

Czy zmienia się status dzieci poczętych w małżeństwie? 

Status prawny dzieci poczętych w małżeństwie nie ulega zmianie, nadal pomimo unieważnienia związku małżeńskiego pozostają dziećmi ślubnymi. 

Co w sytuacji, kiedy jedna ze stron w dalszym ciągu uznaje ważność małżeństwa? 

Oboje małżonkowie otrzymują pismo o nieważności małżeństwa, jednak bywa tak, że jedna ze stron nie chce uznać wydanego postanowienia. Pytanie o ważność i nieważność jest jednym z tych, które padają najczęściej. Kwestia jest wyjaśniana w sposób następujący, jeśli nie doszło do zawarcia małżeństwa w zgodzie z prawem, przed Bogiem uchodzi ono za niebyłe. Otrzymując unieważnienie ślubu kościelnego, może być załączona klauzula o braku zezwolenia na kolejny ślub kościelny. Klauzula jest zawierana do godziwości, tzn. jeśli dana osoba zawrze związek małżeński ponownie zostanie uznany za ważny ale niegodziwy. 

Czym jest kanon 1095 n.3? 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1095 n.3 stwierdza, że niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Kanon jest wynikiem pracy kanonistów, powstał w toku praktyki jurysprudencji. Prawnicy uznali, że aby małżeństwo było ważne, nupturienci muszą wykazać się niezbędną wiedzą oraz rozeznaniem intelektualnym. Niezbędnym i podstawowym warunkiem psychicznej zdolności do ważnego zawarcia małżeństwa jest umiejętność posługiwania się rozumem. Kanon 1095 n.3 jest jednym z owoców Soboru Watykańskiego II, w konstytucji duszpasterskiej o Kościele odnaleźć można uzupełnioną definicję małżeństwa. Przesłankami do uznania małżeństwa za nieważne mogą być czynniki tj. chroniczny alkoholizm, patologiczne uzależnienie od hazardu, nimfomania. 

Na czym polega praca prywatnego detektywa w trakcie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa? 

Udział detektywa jest nieodzowny w przypadku rozwodów, zwłaszcza gdy małżonkowie planują udowodnić sobie zdradę. Zadaniem detektywa jest zebranie niezbitych dowodów na zdradę oraz zgromadzenie informacji o aspektach życia, które są podstawą do orzeczenia stwierdzenia nieważności. Zadaniem prywatnego detektywa jest również wykrycie potajemnie uprawianego hazardu, sprawdza czy osoba śledzona nie nadużywa alkoholu, nie zażywa narkotyków. Detektywi często diagnozują uczestnictwo osoby śledzonej w organizacjach przestępczych oraz w sektach religijnych. Raporty, które są sporządzane stają się podstawą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Detektywi nawiązują współpracę z adwokatami kościelnymi, w wyniku których pracownicy agencji detektywistycznych występują jako świadkowie konkretnych zdarzeń. Pamiętać należy, że tzw. dowody niegodziwe w świetle kan. 1527 par.1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. a zwłaszcza w art. 157 par. 1 tej instrukcji, również są wykorzystywane w procesach, o czym decyduje przewodniczący składu sędziowskiego. Dowody niegodziwe będą wykorzystane, jeśli zdaniem przewodniczącego nie godzą w postanowienia n 1753 Katechizmu Kościoła Katolickiego, nie może dojść do sytuacji, że cel będzie uświęcał środki. Wsparcie prywatnych detektywów jest nieocenione i często decydujące w prowadzonym procesie. Bez ich udziału, wielu spraw nie udałoby się pozytywnie, w pożądany przez powód sposób rozstrzygnąć.